Bez kategorii

29.04.2022 r. – otwarcie agroturystyki TRAMP

W dniu 29.04.2022 r. od godz. 13.00 ok otwieramy agroturystykę TRAMP – zapraszamy.

Poniższa informacja dotyczy lat wcześniejszych, gdzie były specjalne obostrzenia.

W związku z nimi:

Każdy gość Agroturystyki TRAMP (w dalszej części AT) akceptuje obowiązujące zasady bezpieczeństwa (higieniczne, rejestracyjno-meldunkowe, regulaminy). Osoby, które nie stosują się do obowiązujących w tym poniższych zasad zostaną od razu wymeldowane, a AT zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich służb w tym sanitarnych o możliwości stworzenia zagrożenia w przestrzeni publicznej przez te osoby.

Właściciel AT przeznacza do dyspozycji gości 10.000 m2 (1ha) terenu. Oznacza to, że na jedną osobę przypada ok. 50m2 obiektu. Na terenie AT może przebywać nie więcej niż 50 obozowisk w jednym czasie – ok. 150 osób(ilość osób poprawiona zgodnie z decyzją rządu)

W związku z sytuacją zw. z COVID-19, AT wprowadza bezwzględnie obowiązujące zasady pobytu:

1. Kamper bądź namiot bądź grupa namiotów (w przypadku osób przebywających grupowo) dalej: „obozowisko”, muszą być oddalone od innych obozowisk o min. 10  zmiana na 5 m metrów.

2. Osobom które nie są mieszkańcami AT zakazuje się wstępu na obiekt.

3. Każda osoba wchodząca na teren AT oraz poruszająca się po częściach wspólnych zobowiązana jest mieć zakryte usta i nos ( zmiana na bez zakrytej części jeżeli jest zachowany dystans społeczny).
Za części wspólne uważa się każde miejsce nie będące obozowiskiem
(tj. 5 zmiana na 2.5 m od jakiegokolwiek obozowiska).

zmiana – nie trzeba mieć zakrytych ust i nosa ale trzeba w przestrzeni otwartej zachować bezpieczny dystans (ok. 2m)

4. W częściach wspólnych należy zachować min. 2 m odstępu od innych przebywających w AT oraz 2,5 m od obozowiska innych turystów

5. Nie można korzystać z miejsc wyłączonych z użytku (odgrodzonych taśmą).

6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Regulamin nr 2/2-  TRAMP

 1. Agroturystyka Tramp życzy przyjemnego pobytu na polu namiotowym oraz mile spędzonego czasu w Czytelni Majora (pod wiatą).
 2. Doba pobytu osób korzystających z miejsca pod rozbicie namiotu w Agroturystyce TRAMP (w dalszej części AT), trwa do godz. 11:00 następnego dnia po przybyciu.
 3. Przedłużenie pobytu gości AT następuje do godz. 11:00 dnia zadeklarowanego i opłaconego.
 4. Cisza nocna na terenie AT obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 (w godzinach nocnych). Cisza nocna w Czytelni Majora (pod wiatą) po godzinie 22:00 jest regulowana wyłącznie przez obsługę  AT.
 5. W godzinach nocnych zakazuje się poruszania pojazdami  na terenie AT.
 6. Obsługa AT odpowiada wyłącznie za rzeczy pozostawione w depozycie.
 7. Na terenie AT prędkość poruszania się pojazdów mechanicznych wynosi nie więcej niż 5 km/h – tj. wyłącznie na pierwszym biegu.
 8. Opłata za korzystanie z AT następuje po przybyciu na miejsce przeznaczone do rozbicia namiotów. Do czasu zameldowania i udzielenia instruktażu w zakresie pobytu w AT przez obsługę AT zakazuje się korzystania z udostępnionych urządzeń.

a)              Opłata za przedłużony pobyt następuje w czasie przedłużenia pobytu

b)              W przypadku rezygnacji z korzystania / pobytu w AT obsługa AT zwraca zapłaconą należność do dnia następnego po rezygnacji z pobytu w AT.

 1. Korzystanie z urządzeń, przedmiotów, wyposażenia i udogodnień AT, a nie udostępnionych nieodpłatnie, odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody AT oraz po uiszczeniu należności.
 2. W AT obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z wywieszonymi wskazaniami. W przypadku braku chęci do segregacji śmieci we wskazany sposób, jest możliwość wykupienia worka komunalnego w cenie ustalonej przez Urząd Gminy Cisna: na dzień 03.05.2020 r. cena za worek na odpady komunalne wynosi 15 zł. segregowane a 30 zł/worek czarny  przy niesegregowaniu
 3. Zakazuje się niszczenia udostępnionych przez AT urządzeń.
 4. Samowolne rozpalanie ogniska jak i dokładanie drew do już palącego się ogniska w Czytelni Majora na terenie AT jest ZAKAZANE. Ogniska rozpalają / obsługują osoby do tego wyznaczone, bądź posiadające odpowiednie zezwolenie od obsługi AT.
 5. Na terenie AT zakazuje się używania w powszechnym rozumieniu słów wulgarnych.
 6. Przyjmowanie / wprowadzanie osób nie będących zameldowanymi w AT odbywa się tylko za zgodą obsługi AT
 7. Korzystanie z urządzeń w AT przez osoby niezameldowane w AT, obywa się poprzez wcześniejszą opłatę u obsługi, wg cennika ustalonego w recepcji AT.
 8. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń w tym losowych, należy niezwłocznie powiadomić obsługę AT.
 9. W przypadku naruszenia regulaminu AT następuje natychmiastowe usunięcie osób naruszających niniejszy regulamin, bez zwrotu opłaty za pobyt w AT, dnia w którym nastąpiło naruszenie regulaminu. Za pozostały opłacony okres obsługa zwraca należność.

Dopuszcza się udzielenie słownego pouczenia osobom naruszającym niniejszy regulamin przez obsługę AT – przed natychmiastowym usunięciem.

 1. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy wyjaśnić je u obsługi AT.
Możliwość komentowania 29.04.2022 r. – otwarcie agroturystyki TRAMP została wyłączona